Den nya Onsalavägen löser inte köproblemen

Väg 940, Onsalavägen, går mellan Rösan och Onsalamotet, E6.

Planer finns att

Översiktskarta.

Trafikverket skriver angående ny väg Rösan - Forsbäck i mail till oss: ”Trafikverket är medveten om att framkomlighetsproblem kommer att kvarstå norr om Forsbäck när den nya vägen är byggd.”

Majoriteten i kommun och region, utom MP, står bakom planen på ny väg Rösan – Forsbäck.

Majoriteten har inte tagit något initiativ på 17 år att få till stånd en bra lösning av trafikproblemen i Onsala. De vill nu ha ytterligare en ny väg från Forsbäck/Presse ut till E6 för att lösa problemen. Konkurrensen om statliga medel för vägbyggen är mycket stor. En ytterligare stor statlig satsning utöver den mycket stora satsning, drygt 400 Mkr, som nu planeras för Onsalas del, kommer säkerligen aldrig att bli av.

Om den politiska majoriteten får sin vilja igenom kommer man i Onsala att få en ny och miljöförstörande väg men köerna ut till E6 blir kvar.

Trafikverket visade i en utredning redan 1998 att den befintliga vägen kan byggas om till hög trafiksäkerhet.

Den nya vägen, Rösan – Forsbäck, blir mycket dyr, dubbelt så dyr per meter som en motorväg i södra Halland. Det är inte osannolikt att man för drygt 400 Mkr skulle kunna få både höjd trafiksäkerhet på befintlig väg och en ny väg Presse – E6. Detta måste utredas.

På sträckan Forsbäck- E6, där trafiken är som störst, planerar man för dubbla trafikljus. Hastigheten kommer att sänkas till 40 respektive 60 km/h i stället för dagens 50/70.

Den befintliga vägen skall göras om till lokalgata med sänkt hastighet jämfört med idag. Man planerar att göra timglashållplatser.

Den tid Onsalaborna måste tillbringa på Onsalavägen i bil eller buss kommer med dessa planer inte att bli kortare än idag.

Upprustning av befintlig väg

Befintlig väg behöver under alla omständigheter rustas upp. Förslag på olika åtgärder finns t.ex. att hämta från 1998 års vägutredning i vilken dåvarande Vägverket fastslog att befintlig väg 940 kan byggas om till hög trafiksäkerhet på ett sätt som skulle innebära en kraftig förbättring för dem som bor utmed den befintliga vägen.

Man kan genom att, såsom man gjort i Forsbäck, bygga lokalkörbanor och samla alla utfarter till ett fåtal med hög trafiksäkerhet. Detta ger en påtagligt förbättrad framkomlighet för trafiken från sidovägarna.Utfarterna kan utformas så att fordon, som skall svänga vänster, kan stå och vänta på mötande trafik i ett eget körfält. Framkomligheten för trafiken på väg 940 kommer att förbättras.

Fler övergångsställen med hög säkerhet kan byggas, vilket nog kunde och borde ha gjorts för decennier sedan. Detta är något som måste göras på den befintliga vägen under alla omständigheter.

Man kan bullerskydda fastigheter som ligger nära vägen såsom är gjort i Forsbäck. Om man bygger bullerskydd alldeles utmed väg 940 skulle även fastigheter som ligger nära men inte alldeles intill vägen få en kraftigt förbättrad bullersituation.

De fördelar man kan uppnå med de nu aktuella planerna för väg 940 kan uppnås genom en ombyggnad av befintlig väg. Eftersom det förhåller sig så uppstår frågan om byggandet av en ny väg 940 Rösan-Forsbäck överhuvudtaget är förenlig med bestämmelserna i Miljöbalken.

Mycket allvarliga konsekvenser för miljön med en ny Onsalaväg

Den nya vägen kommer att mycket negativt påverka

Läs mer i Miljökonsekvensbeskrivningen med underlagsrapporter.

Ny väg är mycket dyr

Enligt kostnadsberäkning från 2013-03-15 kostar det 370 Mkr att bygga 6,9 km ny väg Rösan-Forsbäck. Kostnaden är 54 000 kr/m.

Som jämförelse kan nämnas att det kostar ca 30 000 kr/m att bygga motorväg i södra Halland.

Att ovanstående är korrekt verifieras i en mailväxling med Trafikverket.

Förslaget till ny väg innefatta bl.a

nya tillfartsvägar om totalt 3,5 km, dvs drygt hälften av den totala vägsträckan.

5 rondeller

pålning pga svåra geotekniska förhållanden, 9500 kalkcementpelare av total längd 8 mil.

8 byggnadsverk, de är flesta broar

tryckbankar 27 000 m^3

Folkökning och ytterligare expansion på Onsala?

Det finns en allmänt utbredd föreställning om att den nya Onsalavägen skall leda till mer byggnation och en fortsatt folkökning på Onsalahalvön. Förhoppningar finns att en ny väg skall leda till att större underlag för företag och verksamheter skall skapas. Den nya Onsalavägen kommer inte att få större kapacitet. En ny Onsalaväg kommer inte att leda till fler bostäder, arbetsplatser och verksamheter på Onsalahalvön.

"Motorväg" på Onsala

Trafikverkets plan för en ny Onsalaväg innebär att man skall bygga en fyrfilig väg, anpassad för 100 km/h, mitt på Onsalahalvön, på sträckan Staragården - Presse. Söder och norr om denna sträcka skall den nya vägen vara tvåfilig.

Inklusive diken och siktröjd natur blir det en vägkorridor med en bredd på drygt 50 m.

Se http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Halland/Vag-940/Rosan--Forsback/

Helhetssyn saknas

För åstadkomma en ökade trafikkapacitet på väg 940, krävs att man bygger en etapp 2, en ny väg från Presse till E6. Det Trafikverket nu arbetar med är endast en etapp, Etapp 1.

Många, inklusive ansvariga politiker i Kungsbacka kommunen, tror felaktigt att att Etapp 1 verkligen ger en ökad framkomlighet för biltrafiken på väg 940 till E6.

Det är inte realistiskt att tro att Etapp 2 någonsin skulle komma till stånd.

Etapp 2 finns inte med i någon av Region Hallands planer för infrastruktursatsningar. Det är Region Halland, som fördelar statligamedel när det gäller satsningar på infrastrukturprojekt av detta slag i Halland

Det finns inga planer på någon ytterligare exploatering på Onsala. Det finns ingenting som tyder på att folkmängden på Onsala kommer att öka ytterligare. Det finns därför inget underlag för att satsa på ett så stor vägbygge som Etapp2 innebär.

Projektet Väg 940 Rösan - E6 samhällsekonomiskt lönsamt?

NNK för projektet Rösan - Forsbäck - en historik

1998 redovisar Trafikverket [2 sid 99] ett värde på NNK på 0,1 – 0,2 för handlingsalternativet ”nybyggnad”.
Ett värde på NNK av storleksordningen 2,3 torde ha legat till grund för dåvarande Vägverkets beslut att gå vidare med alternativ 4 i 2008 års vägutredning.
I Regional Infrastrukturplan för Halland 2010-2021 redovisas ett NNK-värde på 2,3.
I samband med att arbetsplanen för projektet ställdes ut under våren 2013 angavs NNK vara 1,7
Aktuellt värde på NNK är nu 0,7. Värdet på NNK börjar närma sig det värde som gällde 1998.
En viktig del av underlaget för dåvarande Vägverkets beslut från år 2009 att gå vidare med alternativet ny väg och Region Hallands beslut om infrastrukturplan för Halland 2010 – 2021 var uppenbarligen felaktigt. Detta gör att projektet ny väg Rösan – Forsbäck bör omprövas.

NNK är en förkortning för nettonuvärdeskvot. NNK är kvoten mellan den beräknade samhällsekonomiska vinsten för ett projekt under 40 år och kostnaderna för projektet.

Helheten sträckan Rösan - E6

Med tanke på de hastighetssänkande åtgärder, som planeras på sträckorna Forsbäck - E6 och Rösan - Forsbäck befintlig väg torde det vara så att hela projektet Rösan - E6 är samhällsekonomiskt olönsamt.

Du kan påverka

Man kan få till stånd en stor förbättring av trafikmiljön på Onsala utan att behöva göra de kraftiga och mycket skadliga ingrepp på miljön som de nuvarande planerna innebär.

Definitivt beslut om en ny Onsalaväg har ännu inte tagits. Planerna på en ny Onsalaväg tog form för flera decennier sedan då man hade en helt annan syn på, Onsalas framtid, bilism och miljö. Tiden har sprungit ifrån det projekt Trafikverket nu arbetar med.