Hem

Kritik av trafikverkets beräkning av projektets samhällsekonomiska nytta för ny dragning av väg 940.

Yttranden till Trafikverket över Arbetsplanen Rösan - Forsbäck

Skrivelse december 2013

Skrivelse november 2013

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

Göteborgs Ornitologiska Förening

Maria Edén, PO Granberg

Mats Jirstrand

E o M Nolberger

David Sjöstrand

B o J Sjöstrand

 

 

Länkar

Dokument för väg 940 ,

2001 års trafikutredning

Avtal mellan Trafikverket, Region Halland och Kungsbacka kommun angående väg 940

David Sjöstrand
Knapegårdsvägen 1
SE-439 93 Onsala
david@ydsa.se

Maria Edén
Lilla Alelövsvägen 6
439 32 Onsala
maria_eden90@hotmail.com

Gunnar Karlsson
Underliden 8307
43991 ONSALA
underliden@telia.com

Lars Karlson
Norrelundsvägen 41
439 91 Onsala
norrelund@hotmail.com

Onsala 2013-12-15

Kungsbacka kommun

Trafikverket

Angående Väg 940 Rösan – E6

Fyra projekt i stället för ett

Trafikverkets och Kungsbacka kommuns arbete med Väg 940 är indelat i 4 olika projekt.

  1. Ny väg Rösan – Forsbäck
  2. Ombyggnad Forsbäck – E6
  3. Trafikplats Onsala
  4. Ombyggnad av befintlig väg Rösan – Forsbäck

Företrädare för Kungsbacka kommun har på senare tid framhållit att projekten Ny väg Rösan – Forsbäck och Ombyggnad Forsbäck – E6 är Trafikverkets egna projekt för vilka kommunen inte har något ansvar. Företrädare för Trafikverket har framhållit att Ombyggnad befintlig väg Rösan – Forsbäck är kommunens eget projekt för vilket Trafikverket inte har något ansvar.

Trafikverket och Kungsbacka kommun bör bedöma de fyra nämnda projekten som delar av ett och samma projekt, Rösan – E6, och ta gemensamt ansvar för detta.

Projektet Rösan - E6

Väg 940 går i nord-sydlig riktning. Antalet fordon/dygn i söder är ca 5500 och ökar när man kommer längre norr ut till idag ca 15000.

Planeringen av projektet Rösan – E6 innebär att man tänker satsa drygt 400 Mkr på sträckan Rösan – Forsbäck där antalet fordon/dygn är ca 5500 i söder och 12500 i norr. På den nordliga delen, Forsbäck – E6, där antalet fordon/dygn i söder är ca 12500 och drygt 15100 i norr, planerar man att satsa 25 Mkr + det som ombyggnad av trafikplats Onsala kommer att kosta. Man planerar alltså att satsa ca 10 gånger så mycket pengar på vägsträckan, Rösan – Forsbäck, med mindre trafik än på  sträckan, Forsbäck – E6, där trafiken är större. På sträckan med mindre trafik planerar man för en hastighet på 60 - 80 km/h. På sträckan med mer trafik planerar man att hastigheten skall sänkas till 40 - 60 km/h.  På den befintliga vägen, Rösan – Forsbäck, planerar man hastighetssänkande åtgärder.  Den planerade utbyggnaden med ny väg Rösan – Forsbäck kommer enligt Trafikverket att leda till att trafik från den jämförelsevis lågt trafikerade Valldavägen, väg 942, flyttas över till den hårt trafikerade väg 940. Projektet Rösan – E6 kommer att leda till en ännu mer trafik på den i dag redan mycket hårt trafikerade tvåfiliga sträckan Forsbäck – E6.      

För delen Rösan – Forsbäck har redovisats ett förslag till arbetsplan inkluderande miljökonsekvensbeskrivning samt samhällsekonomisk kalkyl. Projektet Rösan - Forsbäck uppges ha stor samhällsekonomisk lönsamhet.
Vi anser att det bör redovisas en samhällsekonomisk analys av hela projektet Rösan - E6 innan någon arbetsplan för något av delprojekten fastställs. Med tanke på den planerade sänkningen av hastigheten på Forsbäck - E6 och på den befintliga väg 940 torde den sammanlagda restidsvinsten för projektet Rösan - E6 bli avsevärt lägre än den som redovisats för sträckan Rösan – Forsbäck.

Trafiksäkerhet

Onsalavägen har under lång tid av Kungsbacka kommun och Trafikverket, tidigare Vägverket, utpekats som en mycket olycksdrabbad väg. 1997 – 98 gjordes än vägutredning avseende sträckan Rösan – Forsbäck. Denna utredning visade att den befintliga vägen skulle ha kunnat byggas om till väsentligt högre trafiksäkerhet. Utredningen ledde inte till någonting. Utredandet och planläggandet av en ny väg Rösan – Forsbäck har hållit på sedan dess.  Under denna tid har en enda betydelsefull trafiksäkerhetshöjande åtgärd vidtagits, rondellen vid Onsala kyrka. I övrigt har ansvariga myndigheter låtit vägen ligga utan åtgärder. Under den senaste tioårsperioden har det i genomsnitt inträffat 1,5 polisrapporterad allvarlig trafikolycka per år på sträckan Rösan – Forsbäck. Tillgänglig statistik visar att det faktiska antalet allvarliga trafikolyckor i Sverige är mer än dubbelt då stort som antalet polisrapporterade trafikolyckor. Den nya vägen Rösan – Forsbäck kan enligt uppgifter från Trafikverket vara klar tidigast 2018. Under den 20-årsperiod som gått sedan 1998 till den tidpunkt då den nya vägen tidigast kan bli klar, kan man uppskatta antalet trafikolyckor med svårt skadade eller dödade personer på sträckan Rösan – Forsbäck till 3 per år eller totalt 60. Flera andra trafikfarliga vägar byggdes under nittiotalet om, vilket ledde till att antalet svårt skadade eller döda i trafiken på dessa vägar minskade med ca 80 %. Ansvaret för att ca 50 personer under denna tid i onödan skadats eller kommer att skadas svårt vilar tungt på Kungsbacka kommun, som efter vägutredningen 1998 tog ställning för att planera för en ny väg i stället för att verka för en omgående ombyggnad av den befintliga vägen. Stora svårigheter föreligger när det gäller att passa in en ny väg anpassad för 80 km/h i den utomordentligt känsliga och värdefulla miljö, där den är tänkt att gå. Det finns därför anledning att tro att denna väg, om den över huvudtaget kommer till stånd, kommer att bli färdig långt senare än vad Trafikverket uppger. Risken är därför uppenbar att ännu fler människor i onödan kommer att drabbas av trafikolyckor på Onsalavägen.

Rösan – Forsbäck – ett höghastighetsprojekt

I arbetsplanen för Väg 940 Rösan – Forsbäck förutsätter man att hastigheten på den nya vägen skall bli 60 – 80 km/h. Vägen är tänkt att gå genom utomordentligt värdefull och känslig miljö. Hela Onsalahalvön är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vägen går genom eller alldeles intill områden, som har ett mycket rikt fågelliv. Hela den miljö, som berörs är mycket känslig för ljudstörningar. Med tanke på detta är det knappast troligt att länsstyrelsen, som har att bestämma hastighetsbegränsningarna på vägen, finner det möjligt att tillåta de tänkta hastigheterna.  Om högsta tillåtna hastighet sätts till 60 km/h, vilket ändå kan anses högt med tanke på miljöeffekterna kommer den redovisade samhällsekonomiska lönsamheten sannolikhet att förvandlas till förlust.  Frågan om vilka hastigheter, som skall tillåtas på den tänkta vägen måste bli föremål för en noggrann analys innan arbetsplanen för Väg 940 Rösan – Forsbäck fastställs.

David Sjöstrand  Maria Edén Gunnar Karlsson Lars Karlsson