Hem

Filmer

Skrivelse angående naturresevat i vägreservatet med omgivningar

Insändare om trafiksäkerhet på Onsalavägen

Yttrande över reviderad samhällsekonomisk kalkyl

Befolkningsutveckling och trafikprognos för Onsala

Yttranden till Trafikverket över Arbetsplanen Rösan - Forsbäck

Skrivelse december 2013

Skrivelse november 2013

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

Göteborgs Ornitologiska Förening

Maria Edén, PO Granberg

Mats Jirstrand

E o M Nolberger

David Sjöstrand

B o J Sjöstrand

Kritik av trafikverkets beräkning av projektets samhällsekonomiska nytta för ny dragning av väg 940.

 

Länkar

Dokument för väg 940 ,

2001 års trafikutredning

Avtal mellan Trafikverket, Region Halland och Kungsbacka kommun angående väg 940

1998 års vägutredning

Kritik av Trafikverkets beräkningar av samhällsekonomisk nytta för väg 940

Restidsförkortning

Beräkningen av restidsförkortning, som har i särklass störst påverkan på beräkning av samhällsekonomisk nytta enligt Trafikverkets modell, utgår endast från avstånd och hastigheter längs den nya sträckningen av ny planerad Onsalaväg: Rösan-Forsbäck. Ingen hänsyn har alltså tagits till den tid det kommer att ta för trafikanter att ansluta till ny planerad väg vilket för de allra flesta kommer att innebära transport längs befintlig Onsalaväg och anslutningsvägar men med betydligt lägre hastighet (30-40km/h) än idag och trafikhinder i form av ”timglashållplatser för buss”. Det är möjligt att ansluta till den nya planerade vägen vid fyra punkter utöver start och slut (Rydetvägen, Mariedalsvägen, Staragården och Skällaredsvägen). Inte heller tas i beräkningarna någon hänsyn till att vägen fortsätter, men med betydligt lägre kapacitet, efter Forsbäck, dvs köer kommer att uppstå precis som tidigare. Vad skulle en samhällsekonomisk kalkyl ge för resultat om restidsförkortningen inkluderade också transport till ny planerad väg och att full hastighet pga köer inte kan hållas på vissa vägavsnitt?

Trafiksäkerhet

Det är anmärkningsvärt att ingen hänsyn tas till befintlig trafikskadestatistik då Trafikverket beräknar samhällsekonomisk nytta av ny Onsalaväg. Istället använder man schablonvärden för vägtyper av liknande standard och hastigheter som befintlig respektive ny planerad väg, vilket innebär upp emot 10ggr högre olycksfrekvens än vad som har varit fallet på befintlig väg. Hur kan man då hävda att man ökar trafiksäkerheten med detta projekt? Dessutom ökar trafiken kring kring skolor och förskolor, vilket oavsett åtgärder bör försämra trafiksäkerheten.

Går beräkningen av den ekonomiska samhällsnyttan att lita på?

Ingen uppskattning har gjorts av osäkerheten i beräkningarna av den samhällsekonomiska nyttans (max/min NNK) trots att detta är möjligt och görs för vägprojekt i andra delar av landet. Hur kommer det sig? Är variationen så stor att man valt att inte redovisa detta? Kan osäkerheten till och med innebära att den samhällsekonomiska nyttan för projektet utebli eller till och med blir en kostnad?