Hem

Filmer

Skrivelse angående naturresevat i vägreservatet med omgivningar

Insändare om trafiksäkerhet på Onsalavägen

Yttrande över reviderad samhällsekonomisk kalkyl

Befolkningsutveckling och trafikprognos för Onsala

Yttranden till Trafikverket över Arbetsplanen Rösan - Forsbäck

Skrivelse december 2013

Skrivelse november 2013

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

Göteborgs Ornitologiska Förening

Maria Edén, PO Granberg

Mats Jirstrand

E o M Nolberger

David Sjöstrand

B o J Sjöstrand

Kritik av trafikverkets beräkning av projektets samhällsekonomiska nytta för ny dragning av väg 940.

 

Länkar

Dokument för väg 940 ,

2001 års trafikutredning

Avtal mellan Trafikverket, Region Halland och Kungsbacka kommun angående väg 940

1998 års vägutredning

Kungsbacka naturskyddsförening
c/o Harri Lötjönen
Godhemsgatan 7
434 41 Kungsbacka


Kungsbacka den 6 mars 2014

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Vägreservatet i Onsala – ett mycket skyddsvärt stycke natur


Som ett led i framtagande av arbetsplan för ny dragning av väg 940 Rösan - Forsbäck har Trafikverket gjort en miljökonsekvensbeskrivning, [1]. Denna visar tydligt, trots vissa brister, att det s.k. vägreservatet på Onsala har unikt stora natur- och kulturvärden. Av ett stort antal yttranden över arbetsplanen framgår att ytterligare stora skyddsvärda naturvärden finns i vägreservatet. Vi vill med denna skrivelse åstadkomma att natur- och kulturvärden i och i närheten av vägreservatet ställs mot den påstådda nyttan av att bygga en ny väg i reservatet.
Det finns mycket starka skäl att vägreservatet med omgivningar bör skyddas och bevaras för
framtiden.

Bakgrund

Stora delar av Onsalahalvön har sedan slutet av 1960-talet exploaterats i betydande omfattning. Området på båda sidor av väg 940 har bebyggts med stora villaområden. En påtaglig fortsatt exploatering i form av att nya villor byggs på lediga ytor i den redan täta bebyggelsen pågår. Betydande arealer våtmark, värdefulla hagmarker och småskaligt ålderdomligt jordbrukslandskap har bebyggts med modern villabebyggelse och asfalterade gator. Invånarantalet i Onsala församling var i mitten av 1960-talet ca 1700. Nu är det ca 13500.

Natur- och kulturområden

Majoriteten av Onsalas befolkning bor i området väster och öster om väg 940. Öster om detta tätbefolkade område finns Kungsbackafjorden, ett Natura 2000-område. Området utmed Kungsbackafjorden från Gottskär till Forsbäck är mycket tätt bebyggt, vilket innebär att det utmed Kungsbackafjordens strand egentligen inte finns något orört naturområde kvar. Kungsbackafjordens strandområden är i praktiken inte tillgängliga för andra än de som bor alldeles intill vattnet. Det naturområde, som ägs av kyrkan är ett undantag. Det är ett mycket vackert område med stora natur- och kulturvärden. Det ligger som en oas i det hårt exploaterade området mellan väg 940 och Kungsbackafjorden. Att området hyser stora naturvärden har påvisats från flera olika håll. Denna bild stärks ytterligare av sammanställning av observationer av rödlistade arter (Inklusive skyddsklassade observationer.) inom Kungsbacka kommun som helhet via en analys (Kernel Density analys) där ett antal kärnområden med höga naturvärden faller ut baserat på antal och närhet av rödlistade arter. En karta över Onsalahalvön med omnejd presenteras i bilaga 1 (Karta sammanställd av Naturskyddsföreningen i Kungsbacka kommun som via avtal med Artdatabanken givits tillgång till erforderlig data för analysen.). Det som framkommer är att de största kärnområden där flest observationer av rödlistade arter gjorts ligger i eller i nära anslutning till redan skyddade områden (naturreservat och/eller Natura 2000). På Onsala halvön framträder dock ett område centralt på Onsala med en hög förekomst av rödlistade arter men som i dagsläget inte är skyddat i någon större omfattning.

Vägreservatet ligger utmed eller i de tättbebyggda delarna av Onsala. Alla som bor i dessa hårt exploaterade delar av Onsala bor därför inom gångavstånd från ett område med mycket höga natur- och kulturvärden. Området är en stor rikedom för alla dessa människor. Det ger fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv och goda rekreationsmöjligheter i en unik miljö i närområdet. Området används idag frekvent av boende som promenerar, joggar, cyklar eller rider. Med ett utbyggt nätverk av längre promenad- och joggingstigar, skulle det också vara ett välbehövligt tillskott till motions- och rekreationsmöjligheter i Kungsbacka kommun. Café finns i församlingshemmet vid Onsala kyrka. Kaffeservering skulle kunna ordnas i Apelröds hembygdsgård. Onsala skulle även på så sätt kunna bli avsevärt mycket mer attraktivt för turism.

Riksintressen

Vi vill i detta sammanhang påpeka att nämnda område inte bara är av intresse för de närboende. I [1] finns 29 områden med stora naturvärden identifierade, N1 – N29. Tre av dessa har unika naturvärden, vilket innebär att de är av riksintresse.

På Onsalahalvön finns mycket värdefulla havsnära natur- och kulturområden, som är skyddade. De är dock inte alls så tillgängliga som vägreservatet eller kyrkans mark.
Vägreservatet och kyrkans mark kan däremot nås till fots av många människor. Dessa båda områdens stora tillgänglighet ökar på ett betydande sätt deras värde.

Vägreservatet med omgivningar har lämnats i fred i decennier. Därför har en unik natur med ett mycket rikt djurliv utvecklats. Bland annat finns i området flera lövsumpskogar, som är prioriterade enligt EU:s habitatdirektiv. Här trivs många rödlistade eller fridlysta arter som till exempel backsippa, vattensalamander och mindre hackspett. Tusentals meter gärdsgårdar
genomkorsar området, vilka dels utgör livsmiljö för skyddsvärda djur, dels utgör ett viktigt inslag i det unika kulturlandskapet. Många fornlämningar - främst i form av bo- och odlingslämningar - finns också i området, framför allt på de karaktäristiska moränåsarna. Det småskaliga vägnät som följer landskapet är mycket gammalt. En mera utförlig redogörelse
finns i [1] och [2].

Vägreservatet med omgivningar och kyrkans mark är en rikedom inte bara för Onsalas befolkning utan för hela Sverige. Hela Onsalahalvön är av riksintresse för det rörliga friluftslivet, MB 4 kap 2 §. Detta gör att kommun och länsstyrelse har ett särskilt ansvar för miljön på halvön.

Naturreservat eller motsvarande

Vi föreslår att det område, som är streckmarkerat på kartan nedan, ges ett skydd som gör att det i sin helhet bevaras med alla sina natur- och kulturvärden för dagens människor och kommande generationer i form av ett naturreservat eller på något annat sätt.

Förekommande arter i området

Följande 136 arter är nämnda i [2] samt [3].

Alléägglav, alm, ask, asp, aspticka, backsippa, backtimjan, bivråk, björk, björnbär, blåsippa, bok, bredkaveldun, brudbröd, brun kärrhök, brunbagge, buskskvätta, bäckbräsma, domherre, duvhök, dvärgfladdermus, ek, en, enkelbäckasin, entita, filtrundmossa, fiskgjuse, fläckticka, fläder, fågelbär, fällmossa, glansfläck, gransångare, grå flugsnappare, gråsparv, gråtrut, gröngöling, guldsandbi, gullviva, gulsparv, gök, göktyta, hagtorn, hassel,
hasselmus, hasselsnok, huggorm, humleblomster, hussvala, härmsångare, höskallra, idegran, jungfrulin, järnsparv, kaja, klibbal, kopparödla, korallorangelav, kornknarr, kricka, kråka, kärrbräken, lind, lönn, lönnlav, lövgroda, mindre hackspett, mindre vattensalamamnder, måbär, nattskärra, nordisk fladdermus, näcktergal, nötkråka, nötskrika, olvon, ormvråk, oxtungesvamp, padda, rosticka, rödek, rödstjärt, rönn, sandödla, sexfläckig bastardsvärmare, skogsduva, skogsfräken, skogssnäppa, skogsödla, skrattmås, kärmstarr, slokstarr, slån, slåttergräsfjäril, smådopping, småfläckig sumphöna, snok, spillkråka, stare, starr, stenknäck, stenskvätta, stjärtmes, strätta, stubb-spretmossa, större ekar, större hackspett, större
vattensalamander, svärdslilja, sydlig gulärla, sälg, sävsparv, tall, tofsvipa, tornseglare, tretåig mås, trubbfjädermossa, trädkrypare, trädpiplärka, tuja, turkduva, törnskata, vaktel, vanlig groda, vattenfladdermus, vattenpilört, vattenrall, videsnår, väddsandbi, västlig husmossa, åkerfräken, åkergroda, åkervädd, älggräs, ängsvädd, örlav

Följande är ett urval av arter, som vi observerat själva.
Trana, häckande i Svensmosse och Staragården, lövsångare, korp, häger, skata, ringduva, duvhök, sparvhök, gröngöling, större hackspett, sparvuggla, kattuggla, stjärtmes, grönsiska, gärdsmyg, kungsfågel, bergfink, bofink, koltrast, taltrast, björktrast, gråsparv, pilfink, grönsångare, ladusvala, vitsippa, kabbeleka, tussilago, liljekonvalj, vildsvin, älg, rådjur, grävling, igelkott, vessla, mård, fasan.

Referenser

1. Arbetsplan, Väg 940 Rösan – Forsbäck, Kungsbacka kommun, Hallands län Miljökonsekvensbeskrivning. Objektnr: 106705 2012-12-21

2. Arbetsplan, Väg 940, delen Rösan-Forsbäck, Kungsbacka, Hallands län, Underlagsrapport till MKB, Objekt: 106 705, Upprättad den 2012-12-21

3. Skrivelse till trafikverket 2013-05-19, Göteborgs ornitologiska förening

För Kungsbacka Naturskyddsförening.
….......................................................
Harri Lötjönen Ordförande

Bilder av Ingvar Carlsson.