Hem

Filmer

Skrivelse angående naturresevat i vägreservatet med omgivningar

Insändare om trafiksäkerhet på Onsalavägen

Yttrande över reviderad samhällsekonomisk kalkyl

Befolkningsutveckling och trafikprognos för Onsala

Yttranden till Trafikverket över Arbetsplanen Rösan - Forsbäck

Skrivelse december 2013

Skrivelse november 2013

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

Göteborgs Ornitologiska Förening

Maria Edén, PO Granberg

Mats Jirstrand

E o M Nolberger

David Sjöstrand

B o J Sjöstrand

Kritik av trafikverkets beräkning av projektets samhällsekonomiska nytta för ny dragning av väg 940.

 

Länkar

Dokument för väg 940 ,

2001 års trafikutredning

Avtal mellan Trafikverket, Region Halland och Kungsbacka kommun angående väg 940

1998 års vägutredning

Synpunkter och yttranden för väg 940 Rösan – Forsbäck

Brister i underlaget

Underlaget för väg 940 är mycket omfattande men fullt av faktafel och många slutsatser Trafikverket drar är motsägelsefulla och går rakt emot de faktaunderlag man presenterar i materialet. Underlag som ligger till grund för planeringen av vägen (t.ex. trafikvolymer, olycksstatistik m.m.) är med andra ord inte tillförlitligt överhuvudtaget. Allt som i underlaget t.ex. rör trafikvolymer, samhällsnytta, framtida olycksbild, dragning av vägavsnitt o.s.v. måste grunda sig på hur den gamla/nuvarande Onsalavägen kommer att göras om och gestaltas. Enligt projektledaren för väg 940 är det Kungsbacka kommun som hanterar den frågan och enligt honom har man ingen information (senhösten 2012) om hur kommunen kommer att agera i frågan. Man har varken information kring vägsträckan som kommer att gå parallellt med väg 940 eller sträckan där man ansluter till Onsalavägen och fram till E6. Detta gör naturligtvis att alla beräkningar saknar någon grund utan bara är spekulationer. Beroende på vad Kungsbacka kommun beslutar om Onsalavägen kommer det innebära mer eller mindre trafik på väg 940 (beroende på hur stora inskränkningarna blir för biltrafiken på gamla vägen). Är inskränkningarna av mindre karaktär kommer fortfarande en stor del av trafiken använda sig av Onsalavägen och därmed kommer inte t.ex. olycksrisken att minska enligt de beräkningar som Trafikverket gjort. Snarare finns det risk att olycksrisken kommer att öka då hastigheten på Onsalavägen kommer att öka. Idag är hastigheten på Onsalavägen naturligt begränsad av antalet fordon.

Man har inte visat att några av projektets viktigaste mål, förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö för de boende längs den gamla vägen kommer att uppnås. De flesta beräkningar och statistiska underlag är oerhört vaga och går ej att använda för slutsatser kring trafikvolymer och säkerhet (bl.a. med tanke på osäkerheten kring gamla vägen).

Intrånget i miljön är betydligt större än vad som anges i underlaget. Om man inte kommer att bygga viltstängsel – vilket man inte tagit ställning till ännu – kommer påverkan bli väsentligt större och bullermätningar och analyser som gjorts sätts ur spel och måste göras om utifrån nya förutsättningar (tät skog som varit bullerdämpande ska glesas ur markant m.m.). Intrången i miljön kommer också att blir betydligt större rent fysiskt då man förstör ännu mer natur än vad som tidigare redovisats vilket redan nu i planen är förödande för miljön (särskilt då vägen till största delen antingen går väldigt nära bebyggelse på många ställen eller mycket välanvända rekreationsområden).

I Arbetsplan Väg 940 finns en miljökonsekvensbeskrivning. Den har allvarliga brister. Enlig Arbetsplanen skall en rondell i korsningen mellan den nya vägen och Rydetvägen placeras mitt i ett småvatten – damm på ca 1000 m^2. Våtmarker och småvatten har mycket höga naturvärden. Till detta vatten vandrar hundratals paddor och grodor längs sträckningen av den tänkta vägen från Paradiset. Här finns även gott om snok och kopparödla. I paradiset finns rödlistad mindre hackspett. Dessa mycket höga naturvärden har Trafikverket missat eller avsiktligt utelämnat, liksom ytterligare en alsumpskog väster om dammen. Det senare alternativet är det mest troliga, eftersom skydd och bevarande av alsumpskogar, småvatten, groddjur, snok, kopparödla och mindre hackspett i övrigt har en framträdande plats i miljökonsekvensbeskrivningen. Det torde vara omöjligt att av misstag missa en vattenyta av en storlek på över 1000 m^2, vilken ligger mitt i den planerade vägbanan.
På vintern utgör nämnda damm en mycket populär skridskobana för mindre barn i det tätbefolkade grannskapet. Den hage där rondellen och tillfartsvägar skall ligga används flitigt av ridande flickor. Tre hästgårdar utmed sträckan Paradiset-Ranagården med omfattande verksamhet för flickor. Lunden, Kullen och Ranagården, kommer att drabbas hårt av den nya vägen, så hårt att verksamheten kan komma att läggas ner. Inget av detta är nämnt i den barnkonsekvensanalys eller i miljökonsekvensbeskrivningen, som ingår i Arbetsplanen.

Ridning, promenader, cykling, joggning på Rydetvägen kommer att bli mycket farligare om man bygger den nya vägen. Många barn och ungdomar cyklar och går förbi den tänkta korsningen på sin väg till och från skolan. Vägen kommer därför att bidra till att ännu fler föräldrar kommer att känna sig nödsakade att köra sina barn med bil. Hela miljön kommer att bli förstörd för det stora antalet människor, som bor här.  Paradiset består av ett alkärr och en ädellövskog med många gamla träd. Sambandet mellan dessa delar är mycket viktigt för djurlivet. Detta bryts av vägen med allvarliga konsekvenser.

Trafikverket använder attitydundersökningar med felaktiga fakta och förvrider resultat från denna! I Arbetsplanen för Onsalavägen redovisas en attitydundersökning. Trafikverket gav under intervjuerna denna information:
Trafikverket bygger ny väg mellan Rösan och Forsbäck för att väg 940 ska bli säkrare och ha bättre kapacitet. Punktåtgärder kommer också att genomföras på sträckan Forsbäck - E6 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för biltrafik, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter.” Trafikverket är väl medvetet om att detta är fel. I Arbetsplanen skriver man: "Dock kommer framkomlighetssvårigheterna att kvarstå för delen Forsbäck-E6/E20."

Trots att man grovt felaktigt framställer projektet i en alltför fördelaktig dager, är endast 53 % av de tillfrågade positiva till ny väg. Det är rimligt att anta att majoriteten av Onsalaborna inte är positiva till en ny väg om den sanna bilden hade presenterats. Trafikverket använder resultatet av en manipulerad enkät, som stöd för att bygga en väg, som inte löser de grundläggande trafikproblemen.

Generellt

Viltstängsel är ej planerade på någon sträcka längs väg 940. Detta genom ett mycket vilttätt område! I Presse Park har t.ex. husägarna regelbundet älg i trädgårdarna och rådjur är ett dagligt inslag i såväl trädgårdarna som på gatorna i området. Det står i stark motsatts till den av Trafikverket presenterade minskade olycksbilden för väg 940 jämfört med gamla vägen. Hastigheten är betydligt högre än på nuvarande Onsalavägen och skadorna kommer att bli betydligt allvarligare. Redan här är det ganska enkelt att konstatera att den av Trafikverket presenterade framtida olycksbilden för vägen faller platt och är en mycket dålig ”pappersprodukt”. Till exempel skulle endast en död eller svårt skadad på 10 år vara ett resultat av väg 940 (enligt informationen på ett av Trafikverkets informationsmöten). Det är helt uppenbart fullständigt absurt.

Mängder av bostäder ligger på gränsen till att hamna över bullernivåerna. Om man beslutar att inte bygga viltstängsel kommer en stor del av terrängen runt vägbanan att glesas ur för att till viss del minska olycksrisken (marginell verkan) vilket gör att bullernivåerna kommer att öka för de boende närmast vägen och troligen överstiga bullergränserna. Detta har Trafikverket inte tagit med i beräkningarna och kommer innebära stora ökade kostnader för bullerskydd eller stort obehag för boende om man av någon anledning inte sätter upp bullerskydd.

Vilka hastigheter har Trafikverket använt sig av när man gjort bullermätningar/-beräkningar? En fyrfilig väg med hastighetsbegränsning på 80km/h kommer naturligtvis innebära att farterna kommer att vara betydligt högre. Närmare 100 km/h kommer nog vara mer regel än undantag. Om man av någon outgrundlig anledning går vidare med liggande förslag bör vägen förses med minst 10 st hastighetskameror i varje riktning.

Citat ur Trafikverkets konsekvensbeskrivning angående friluftsliv i landskapet väster om Onsala: "Områdets funktion som närbeläget område kommer att förändras permanent i och med en förändrad landskapsupplevelse och en ökad bullernivå. Planerad väg kommer att medföra barriäreffekter. Barriäreffekterna blir små söder om Mariedalsvägen där vägen utformas utan mitträcke samtidigt som trafikmängd och hastighet blir låga. Norr om Mariedalsvägen blir barriäreffekten påtaglig eftersom trafikmängd och hastighet blir högre och vägen utrustas med mitträcke."
Sedan beskrivs vilka stigar och ridvägar som skärs av, inklusive motionsslingan i Skällared/Presse samt föreslagna åtgärder. Och så slutklämmen: "En positiv effekt är att den befintliga vägen får minskade barriäreffekter så att tillgängligheten till hav och bad förbättras för boende i Onsala". Den befintliga vägen utgör idag en obetydlig barriär för att komma till havet, det är ju bara att korsa den, det finns massor av bra ställen och skulle med små medel och insatser kunna bli ännu bättre. Denna av Trafikverket påstådda nytta är med andra ord totalt obefintlig. Däremot blir friluftlivet i närområdet spolierat, då den fyrfiliga 80-vägen ska dras tvärs igenom alla stigar där de boende promenerar, springer, andas och njuter av friden och det vackra landskapet. Slutklämmen känns cynisk: "Sammanfattningsvis kan sägas att områdets värde som friluftsområde kommer att minska samtidigt som vägens barriäreffekt försvårar promenader i området även om flera korsningspunkter planeras. Konsekvenserna bedöms bli måttliga". Måttliga? Vem har bedömt det? Någon som bara sett området på en karta? Personen kan aldrig ha satt sin fot i området, pratat med de boende i området eller någon av alla de som kommer utifrån för att besöka området. Det finns troligen inte en enda person som känner till området som skulle beskriva konsekvenserna som ”måttliga”. Det är helt enkelt oförskämt och vittnar om en utbredd okunskap på Trafikverket (eller bryr man sig inte utan försöker ”släta över det”?).

Huvudalternativet, OM en ny väg ska byggas, ska naturligtvis vara att bygga väg 940 längre in på Onsalahalvön och ändå ut till E6. Bygger man den utanför den ”folktäta och bebyggda zonen” och ända ut till E6 skulle samhällsnyttan bli enormt mycket större. En större del av boende på Onsalahalvön kan använda vägen vilket avlastar även andra vägar och ger i sin tur en generellt mycket större trafiksäkerhet, ingreppen och förstörelsen av närmiljön för de största bostadsområdena i Onsala begränsas o.s.v. Det kan omöjligen finnas kultur- eller miljövärden som kan stå i vägen för detta. Det skulle bli stora naturvärden besparade längs de allra mest befolkade områdena och rekreationsområden kan fortsätta nyttjas av såväl boende i Onsala som tillresta. Dessutom skulle samhällsnyttan vara oändligt större än i dagens alternativ. Det har på informationsmöten pratats om att det inte finns pengar för att bygga vägen ändå fram till E6 men då är självklart alternativet att ”sätta in pengarna på banken” och spara lite till. Inte att bygga en väg som är en enda stor kompromiss och bygger på att mycket skralt och undermåligt underlag som i stora stycken är direkt felaktigt och bygger på ofullständiga data. Vägtullar som ju är populärt är ju ett annat alternativ för finansiering så länge man håller gamla vägen ”öppen”. Enligt Trafikverket kommer vägen med tiden att byggas ut ändå till E6. Frågan är då hur mycket pengar man lagt ner i onödan på dagens alternativ (se även frågeställning längre fram).

Ett alternativ till huvudalternativet ovan är att dra väg 940 ovanför Skällared och inte mellan Presse och Skällared. Då skulle olycksrisken och miljöeffekterna (såväl natur som luft-och bullerföroreningar) begränsas betydligt. Onsalas största förskola skulle kunna bedriva sin verksamhet utan att behöva hålla barnen inomhus och kan fortsätta att använda naturen som ett pedagogiskt verktyg tillsammans med våra barn.

Vad kommer sträckan från Presse/Skällared till anslutningen till nuvarande Onsalavägen vid Forsbäck att kosta (projektering, inlösen av mark, bygge av vägen m.m.)? När man väl byggt väg 940 hela vägen till E6 kommer detta att vara helt bortkastade pengar och dessutom har man en väg att sköta om som ingen kommer att använda. Det är verkligen inte logiskt och definitivt inte ett uns av ”samhällsnytta” som Trafikverket ständigt trycker på (men nästan aldrig kan bevisa på något sätt överhuvudtaget). OBS! Frågan om kostnaden är ej retorisk utan ska besvaras, ej bara kommenteras.

Då framkomligheten mellan Forsbäck och E6 inte kommer att förbättras utan fortsätta att vara en flaskhals kommer boende på södra delen i Onsala som idag använder väg 158 att fortsätta göra detta. Upptagningsområdet för vägen begränsas med andra ord till en betydligt mindre (men folktät) yta av Onsala än vad den skulle kunna göra.

Av arbetsplanen framgår inte hur trafikströmmarna kommer att bli på Onsalahalvön efter det att den tänkta vägen byggts. De flesta Onsalabor, som åker bil till Onsalamotet kommer att få väsentligt längre körsträckor, om de skall köra på den nya vägen. Har Trafikverket inte underlag för detta kan man ej heller dra några av de slutsatser man tidigare gjort (olycksrisk, bullernivåer m.m.)

Trafikkaos kommer att uppstå vid Onsalamotet då 1100 nya bostäder byggs i området Kolla precis vid motet. Det är med andra ord helt nödvändigt att bygga om Onsalamotet med denna planering av väg 940. Dras väg 940 direkt till E6 (ny avfart/påfart) skulle de pengar som en ombyggnad skulle kosta istället kunna läggas på den sista biten ut till E6. Det kommer snabbt blir en fullständigt ohållbar situation vid Onsalamotet och olycksrisken kommer att öka dramatiskt.

Av Onsalas (den 31 dec 2012) befolkning på 14 009 invånare, bor 11 500 utmed den befintliga vägen, inklusive Gottskär (ej Draget). Även om en del, t ex de i Gottskär, inte behöver köra på den befintliga vägen över huvud taget, så kommer ändå merparten av dessa 11 500 personer att behöva korsa eller köra en liten eller lång sträcka på vägen för att kunna ta sig till den nya vägen. Det vore intressant att veta hur trafikmängderna därmed skulle kunna minska betydligt som Trafikverket hävdar!?

En stor del av de boende i Onsala kommer att vara tätt instängda mellan två stora och hårt trafikerade vägar. Trafiken på gamla vägen kommer fortfarande att vara lika mer eller mindre hög (i princip alla som ska till väg 940 kommer ju, som redan är konstaterat, behöva använda gamla vägen för att ta sig dit) och väg 940 kommer delar av dygnet vara mycket trafikerad och göra enorma ingrepp i närmiljön för en mycket stor del (om inte en majoritet) av de boende i Onsala samt göra innerdelarna av Onsalahalvön otillgängliga för gång och cykeltrafik (långa avstånd till ”övergångar”).

Väg 940 förstör miljön för tusentals människor i närområdet. Det enda elljusspåret (Presse/Skällared) på lång väg för väldigt många människor (tusentals) och kommer att helt försvinna alternativt förstöras (den lilla delen som kan bli kvar) av den ljudmiljö som uppstår i samband med den nya vägen. Som rekreationsområde kommer det bli fullständigt ointressant. Onsalas största förskola förlorar förutom elljusspåret som flitigt används av barnen även sin pedagogiska utemiljö som används dagligen (barnen odlar och har en egen köksträdgård bland annat). En användning av miljön som idag kommer naturligtvis vara uteslutet i fortsättningen. Förskolan skriver själva på Kungsbacka kommuns hemsida att ”vår omgivning är en tillgång och kompletterar vår förskola och dess verksamhet”. Denna text kan de stryka om vägen dras enligt nuvarande förslag eller kanske byta ut den mot en varningstext istället – den största och mest trafikerade matarleden till väg 940 kommer att gå 20 meter från förskolan. Personal från förskolan har tidigare markerat detta för såväl kommunen som Trafikverket men utan att någon lyssnat. Förskolan är byggd 2008!

För rekreations- och friluftsområden ställs särskilda krav på buller enligt Naturvårdsverket. I rekreationsområden i tätort är ekvivalentnivån 55 dBA för vardagsmedeldygn, men i friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet är gränsen satt till 40 dBA. Områdena mellan Presse/Skällared och Staragården kan knappast anses utgöra en tätort. Tystnaden, friden och fågelsången utgör en helt avgörande kvalitet i motionsslingan i Presse/Skällared och promenadvägarna runt Apelröd och Norrelund. Den lägre ekvivalentnivån 40 dBA för vardagsmedeldygnekvivalentnivå kan därför anses vara den som gäller. Är beräkningen av bullernivån satt med hänsyn till detta lägre decibeltal? Ska man anlägga ett nytt elljusspår/rekreationsområde som ersättning för Presse/skällared kommer det hamna på andra sidan väg 940 vilket skulle innebära en stor barriär att ta sig över (och ett riskmoment). Det skulle helt enkelt inte användas alls lika flitigt - var i ligger samhällsnyttan med det Trafikverket? Hur kommer det i längden påverka folkhälsan Trafikverket? Hur ska förskolorna kunna bedriva pedagogiskt viktig verksamhet med våra barn i naturen Trafikverket? Många viktiga frågor men troligen inga svar.

Den nya viadukten/rondellen vid Presse/Skällared kommer att bli en stor öppen trafikyta vilket gör att alla som bor eller besöker Presse Park kommer att se en stor viadukt/rondell istället för vacker skog. För att försköna området samt minska ljudets (eg. bullrets) framkomlighet behöver hela viadukten/ rondellen döljas med vegetation. Det ger två positiva effekter. Området förblir vackert för boende/besökare och framkomligheten för buller och höga ljudnivåer minskar.

Säkerheten för de barn som rör sig i området kommer att försämras kraftigt tack vare den ökade trafiken. Idag är området i princip ”Gårdsgata” och trafiken är lugn och inte alltför påträngande. Trafiken kommer med liggande förslag bli väsentligt större och hetsigare då det kommer att stressas till lämning/hämning vid skola/förskolor rakt igenom området samt att det kommer jagas pendelparkeringsplatser. Även tung trafik kommer att passera. Idag är tung genomfartstrafik förbjuden.

De lösningarna för gående och cyklister som Trafikverket planerat för sträckan mellan Presse förskola och Presseskolan är undermåliga. Det behövs tunnel eller bro över vägen för att det ska kunna vara någorlunda säkert för de mängder av barn som dagligen rör sig i området. Barns beteende är ofta irrationellt och lösningar där tätt trafikerade vägar ska korsas utan att använda tunnel eller bro är uteslutna i detta fallet och kommer att markant öka olycksrisken. Fler och fler barn använder dessutom idag hörlurar vilket än mer ökar risken vid korsningar där man möter trafik.

Pendelparkeringen kommer - enligt erfarenheter från andra områden - snabbt bli full och därmed kommer man jaga parkeringsplatser i närområdet (villagatorna) och med stor sannolikhet kommer förskolans parkeringsplats även nyttjas för detta.

Den största matarleden till väg 940 kommer att dras rakt igenom det mest tätbebyggda och barntäta området i hela Onsala. Vägen kommer att gå 20 meter från gården utanför den största förskolan i Onsala som byggdes 2008. Gården vid förskolan är en mycket viktig del av den pedagogiska verksamheten och kommer att kraftigt påverkas av trafiken. Enligt en studie från Karolinska Institutet riskerar småbarn få bestående men (astma, allergier och försämrad lungfunktion) från luftföroreningar. Trafikverket visade vid ett informationstillfälle på Kapareskolan hösten 2012 ingen som helst vetskap om detta och hade överhuvudtaget inte undersökt problematiken eller riskerna enligt projektledaren på Trafikverket. Se länk nedan till ovan nämnda studie.
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=54156&l=sv&newsdep=130

Dragningen av vägsträckan mellan Presse och Skällared är ett fullständigt hårresande exempel på hur man inte har något som helst förståelse för konsekvenser av sådana här ingrepp i ett tätbebyggt område. Man utsätter barn för stora risker (livslånga sjukdomar och ökad olycksrisk). Har Trafikverket efter att ha fått information från allmänheten om dessa studier och risker analyserat miljöfaran för den föreslagna dragningen av matarled och väg mellan Presse och Skällared? Under framförallt morgonen kommer i princip all trafik genom området genomföras med kalla motorer där katalysatorn ej ännu ger effekt. Bostadsområdet Presse och ovan nämnda förskola ligger i en sänka där dimma ofta förekommer på morgonen. Framförallt på vintern kommer vid svag vind inversion, liknande den som förekommer i Göteborg, uppstå. Utegångsförbud borde råda under åtminstone förmiddagen på förskolan vid sådana tillfällen då det är direkt hälsovådligt att vistas i den miljön. Är det en sådan miljö vi ska bygga för våra barn? Naturligtvis kommer även gående till och från skolor, bussar m.m. att drabbas av detta.

Till sist

Trafikverket har uppgett att syftet med vägprojektet är att öka trafiksäkerheten och att förbättra miljön för de som bor utefter den befintliga vägen.

Dåvarande Vägverket beskrev i en utredning från 1997 i detalj hur man skulle kunna bygga om den befintliga Onsalavägen till en väg med hög trafiksäkerhet på ett sätt som skulle ge de boende utmed vägen en kraftigt förbättrad miljö. Detta till en kostnad som var lika stor som att bygga en ny väg (troligen skulle det blir betydligt billigare än dagens föreslagna lösningar). Boendemiljön för dem som bor utefter den befintliga vägen kan alltså förbättras utan att någon annan får dramatiskt sämre boendemiljö (vilket skulle ske för tusentals boende med den nya vägen). Att ge någon bättre boendemiljö på bekostnad av en annan är mycket cyniskt. Särskilt med ett så undermåligt och felaktigt beslutsunderlag.

Det av Trafikverket angivna syftet med att bygga en ny väg kan alltså uppnås utan att man behöver acceptera den mycket negativa påverkan på miljön, försämrad närmiljö för tusentalts Onsalabor, ökad ohälsa och olycksrisk, vilket bygget av väg 940 skulle föra med sig.

SLUSATS

Man planerar alltså att satsa 370 miljoner kr på ett projekt vilket man inte visat kommer uppfylla sina viktigaste mål. Projektet förstör närmiljön och värdefulla rekreationsområden för de mest tätbefolkade områdena i hela Onsala och äventyrar dessutom säkerheten och miljön (luftföroreningar) för de allra minsta barnen (0-13 år) i detta område genom fullständigt verklighetsfrämmande lösningar för matarleder och dragning av vägsträckan (t.ex. mellan Skällared och Presse istället för ”ovanför” Skällared). Slutsatsen kan inte bli annan än att de negativa effekterna är oerhört stora för såväl miljö (natur och kultur) som de boende i området medan samhällsnyttan och de positiva effekterna är minst sagt ringa och framförallt mycket osäkra. Gör om och gör rätt.

Hälsningar
De boende i Presse Park
genom Lennart Axring